Địa chỉ: Châu Thành - Tiền Giang
 • Quy định về khai thác phần mềm cán bộ công chức
  | Trường Mầm non Tân Hội Đông | 59 lượt tải | 1 file đính kèm
  Ngày 24/6/2020 Bộ giáo dục ban hành quyết định 1666/QĐ-BGDĐT Ban hành quy định về quản lý khai thác, vận hành và sử dụng phần mềm quản lý hồ sợ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động củ các đơn vị thuộc Bộ giáo dục av2 Đào tạo
 • Quy định tính hợp pháp chứngh chỉ ngoại ngữ tin học 2020
  | Trường Mầm non Tân Hội Đông | 70 lượt tải | 1 file đính kèm
  Quy định tính hợp pháp chứngh chỉ ngoại ngữ tin học 2020
 • Hướng dẩn của sgd vê dạy thêm học thêm
  | Trường Mầm non Tân Hội Đông | 76 lượt tải | 1 file đính kèm
  Ngày 7/5/2020  Sở Giáo dục tiền Giang ban hành hướng dẩn số 02/HD-SGDĐT về việc tồ chức dạy thêm học thêm 
 • Quy dịnh tách thửa đất ở tiền gaing
  | Trường Mầm non Tân Hội Đông | 75 lượt tải | 1 file đính kèm
  Quy dịnh  diệnt tích tối thiểu tách thửa đất ở tiền giang 
 • Hướng dẩn dạy thêm học thêm
  | Trường Mầm non Tân Hội Đông | 75 lượt tải | 1 file đính kèm
  SGD TG ban hành hướng dẩn 02/sgd quy định về dạy thêm học thêm 
 • Quản lý bằng cấp từ THCS
  | Trường Mầm non Tân Hội Đông | 99 lượt tải | 1 file đính kèm
  Thông tư 21/2019 Quy định về quản lý bằng từ THCS  trở lên 
 • Xã hội hoá giáo dục
  | Trường Mầm non Tân Hội Đông | 102 lượt tải | 1 file đính kèm
  Ngày 28/11/2019 BGD ban hành kế hoạch 1237/KH về việc thực hiện NQ 35 về xã hộ hoá giáo dục từ 2019-2025
 • Thông tư 20/2019
  | Trường Mầm non Tân Hội Đông | 116 lượt tải | 1 file đính kèm
  Ngày 26/11/2019 BGD ban hành Thông tư 20/2019 Bãi bỏ quy định về kiểm tra và cấp ch71ng chỉ ngoại ngữ tại quyết định 30/2008
 • Mã số chức danh nghề nghiệp Công chức kế toán
  | Trường Mầm non Tân Hội Đông | 99 lượt tải | 1 file đính kèm
  Ngày 11/11/2019 Bộ tài chính ban hành Thông tư 77/2019/TT-BTC Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn , nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/01/2020
 • Quy định về tính hợp pháp của cc ngoại ngữ tin học
  | Trường Mầm non Tân Hội Đông | 108 lượt tải | 3 file đính kèm
  CV 789/SGD ngày 11/6/2019 quy định về tính hợp pháp cc ngoại ngữ tin học 
 • Lương tối thiểu 2020
  | Trường Mầm non Tân Hội Đông | 96 lượt tải | 1 file đính kèm
  Ngày 15/11/2019 Chính phủ ban hành Nghị định 90/2019/NĐ-CP Quy định mức lương tối thiểu vùng năm 2020đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao đồng 
 • thi đua khen thưởng
  | Trường Mầm non Tân Hội Đông | 105 lượt tải | 1 file đính kèm
  Thông tư 12/2019/TT-BNV ngày 4/11/2019 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị Định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua , khen thưởng